>>Nieuws

Inlenersbeloning

i n l e n e r s b e l o n i n g 

Wat is inlenersbeloning?
Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU cao en NBBU cao voor uitzendkrachten.
De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald.

Waarom inlenersbeloning?
Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

Wanneer moet inlenersbeloning worden toegepast?
Vanaf 30 maart 2015 is elk uitzendbureau verplicht om inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toe te passen. 

Voor wie geldt inlenersbeloning?
Inlenersbeloning geldt voor alle uitzendkrachten behalve voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Uitzendkrachten met een Fase C contract vallen onder een eigen (ABU-)loongebouw. Ook bepaalde groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) blijft een apart loongebouw gelden. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

Welke aspecten vallen onder inlenersbeloning?
Een juiste toepassing van de inlenersbeloning vereist kennis van de cao van de inlener.
De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast: >

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken Let op! Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.
Wat als de inlener geen cao heeft?
Allereerst moet worden vastgesteld of de inlener niet onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Sommige inleners hebben zich onvoldoende verdiept in deze materie en vallen soms toch onder de werkingssfeer van een cao.
Wanneer de inlener inderdaad geen cao heeft zal het uitzendbureau de beloningsmethodiek moeten toepassen van de inlener. Hierbij wordt gekeken naar de salarissen van medewerkers van het bedrijf die dezelfde functie vervullen en dezelfde werkzaamheden verrichten. Overigens alleen wanneer deze gunstiger dan de ABU cao of NBBU cao uitvallen.

Wat is de werkingssfeer van een cao?
De werkingssfeer van een cao is een bepaling in iedere cao, waarin staat beschreven op welke onderneming of ondernemingen en op welke werknemers de cao van toepassing is. De werkingssfeer is dus een belangrijke bepaling in iedere cao . Er zijn cao’s die uitsluitend gelden voor een onderneming (onderneming-cao ) en er zijn cao’s die van toepassing zijn op een hele bedrijfstak (bedrijfstak-cao) of een deel daarvan (sector-cao). In alle typen cao’s kan worden bepaald dat deze van toepassing is op een deel van de werknemers of op alle. Ook kan worden vastgelegd dat slechts een deel van de cao van toepassing is op bepaalde groepen werknemers. Op wie een cao precies betrekking heeft, wordt bepaald door de definitie van de begrippen werkgever en werknemer. Deze definities staan aan het begin van iedere cao.

Welke fouten worden vaak gemaakt bij toepassing inlenersbeloning?
De volgende fouten worden vaak gemaakt met betrekking tot de inlenersbeloning: onjuist uurloon, verkeerde functie of functiegroep, het niet doorvoeren van loonsverhogingen en periodieken en het verkeerd toepassen van overwerk- en toeslagpercentages.

Wat zijn de gevolgen van inlenersbeloning voor de factor of tarief?
Inlenersbeloning kan ervoor zorgen dat de inlener een hoger tarief moet betalen aan het uitzendbureau. Waar voorheen een uitzendkracht de eerste 26 weken onder de ABU cao kon worden ondergebracht, moet vanaf 30 maart 2015 vanaf dag 1 inlenersbeloning worden toegepast.

Wie controleert toepassing van inlenersbeloning?
De SNCU ziet toe op de naleving van de uitzend cao’s. Hierbij kijkt de SNCU naar de krachtens de cao’s geldende arbeidsvoorwaarden in samenhang met andere wettelijke bepalingen.

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

W e t   A a n p a k   S c h i j n c o n s t r u c t i e s. 

Maatregelen tegen schijnconstructies:
Werknemers kunnen achterstallig loon opeisen bij werkgevers én opdrachtgevers.

De Inspectie SZW maakt namen openbaar van bedrijven die zich niet aan regels voor het minimumloon houden.
Dit staat in de Wet aanpak schijnconstructies die sinds 1 juli 2015 geldt.
Een deel van de wet is van kracht sinds 1 januari 2016. Een ander deel gaat in op 1 januari 2017.

Wat zijn schijnconstructies:
Werkgevers kunnen constructies gebruiken om regels voor minimumloon of cao-loon te ontduiken.

Voorbeelden van schijnconstructies:
bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering inhouden op het minimumloon; boetes voor te hard praten onder werktijd inhouden op het minimumloon.
De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) verbiedt deze constructies vanaf 1 januari 2017.

Gevolgen schijnconstructies:
Schijnconstructies leiden tot: oneerlijke concurrentie tussen bedrijven door te goedkope arbeid; ontduiking van betaling van sociale premies door werkgevers die te lage lonen betalen; verdringing van Nederlandse werknemers door goedkoop buitenlands personeel.

Wet aanpak schijnconstructies:
De Wet aanpak schijnconstructies wil werknemers beter beschermen tegen onderbetaling en bonafide werkgevers beter vrijwaren tegen oneerlijke concurrentie. Ook wil de wet handhaving van het arbeidsrecht verbeteren.

Maatregelen tegen schijnconstructies sinds 1 januari 2016:

Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies: Duidelijke loonstrook Werkgevers moeten zorgen dat de loonstrookjes begrijpelijk zijn voor het personeel. Ook moeten zij alle bedragen op de loonstrook duidelijk toelichten.
De Inspectie SZW kan werkgevers een boete geven als de loonstrook niet klopt.

Minimumloon via bank betalen

Werkgevers mogen het minimumloon niet meer contant betalen. Wat een werknemer meer dan het minimumloon verdient, mag de werkgever wel contant betalen.
De werknemer kan de werkgever wel machtigen om het volledige loon over maken naar een andere bankrekening. Bijvoorbeeld naar de rekening van een schuldhulpverlener, zoals de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een kamerbrief schrijft. Inspectie SZW controleert en maakt namen bedrijven openbaar
De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich aan de regels voor minimumloon houden. Bij overtreding legt de Inspectie een boete of een dwangsom op. Ook maakt de Inspectie de namen bekend van alle bedrijven die zijn gecontroleerd. Dus van bedrijven die de regels ontduiken, maar ook van gecontroleerde bedrijven die de regels naleven. Maatregelen tegen schijnconstructies vanaf 1 januari 2017 Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers het volledige minimumloon. Alle constructies zijn verboden waarbij werkgevers minder dan het hele minimumloon betalen. Bijvoorbeeld wanneer zij ten onrechte maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon. Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn belastingen en premies.

Uitzonderingen:
De minister is van plan een uitzondering te maken voor huisvestingskosten en kosten van zorgverzekeringen. Ook denkt de minister na over een uitzondering voor arbeidsbeperkte werknemers. Dit staat in de brief over Herziening Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aan de Tweede Kamer. Eerdere maatregelen tegen schijnconstructie Sinds 1 juli 2015 gelden deze maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies:

Ketenaansprakelijkheid voor loon:
werkgever én opdrachtgever aansprakelijk, de werknemer kan nu ook de opdrachtgever van de werkgever aansprakelijk stellen voor betaling van loon waarop hij recht heeft. Dit heet ketenaansprakelijkheid voor loon. Eerder was alleen de werkgever hiervoor aansprakelijk. Zo heeft de werknemer meer mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen. Intussen is er een wetsvoorstel om de ketenaansprakelijkheid voor loon ook toe te passen op de vervoersovereenkomst. Doel van dit voorstel: werknemers in het goederenvervoer over de weg kunnen bij onderbetaling ook andere partijen naast de werkgever aansprakelijk stellen. Uitwisseling informatie over werkgevers Vermoedt de Inspectie SZW dat een werkgever een cao niet naleeft? Dan geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen. Vaststellen identiteit niet-EU werknemer In de Wet arbeid vreemdelingen staat hoe de werkgever identiteitsbewijzen van buitenlandse werknemers moet controleren en bewaren. Het gaat om ID-bewijzen van vreemdelingen van buiten de EU (en Kroatië) die worden in- en uitgeleend. De Inspectie SZW kan van de werkgever eisen binnen 48 uur hen de vastgestelde identiteit door te geven.