024 64 531 38 info@ems-uitzendgroep.nl
Selecteer een pagina

per 1 december aanstaande krijgen werknemers die onder de bouw cao vallen een structurele loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van €. 350,- (bruto)

De gehele tekst van de onderhandelingsresultaten leest u hieronder:

Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2020
Werk creëert banen
Het zijn bijzondere tijden. De cao-onderhandelingen zijn meermaals uitgesteld, eerst vanwege de stikstof en PFAS problematiek en vervolgens door de coronacrisis. Hoewel de problemen nog niet zijn opgelost, en de gevolgen nog niet duidelijk zijn, zijn cao-partijen toch met elkaar het gesprek aangegaan over een nieuwe cao. De opgave in de sector is immers groot. Er moeten (betaalbare) woningen komen, noodzakelijke investeringen in de infrastructuur zodat Nederland bereikbaar blijft en niet te vergeten de energietransitie. Werkgevers en werknemers spannen zich daarom de komende periode in om te werken aan een stevig stimuleringspakket om vakkrachten voor de sector te behouden, leren en ontwikkelen te stimuleren en de instroom te bevorderen. Ook trekken werkgevers en werknemers gezamenlijk op om de negatieve effecten van de corona, stikstof en PFAS voor de sector te bestrijden. Cao-partijen stellen hiervoor sectorale middelen beschikbaar.

 1. Looptijd
  Partijen zijn een nieuwe cao Bouw & Infra overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
 2. Loons- en salarisverhogingen
  • Per 1 december 2020 (periode 13) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd: 2%.
  • Per 1 december 2020 heeft de werknemer die op 29 juni 2020 een dienstverband heeft in de zin van de cao Bouw & Infra, recht op een eenmalige bruto uitkering: 350 euro.
  De werknemer die in deeltijd werkt, heeft recht op dit bedrag naar rato van zijn arbeidsduur. De uitbetaling vindt uiterlijk in de maand december 2020 (periode 13) plaats.
 3. Zwaar werk: regeling eerder stoppen met werken
 • De sector investeert al meerdere jaren in duurzame inzetbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om instrumenten op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid zoals Duurzame inzetbaarheidsanalyse (DIA), Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (pago), arbocatalogi, A-bladen en uta-werkdruk. Daarnaast hebben werknemers sinds 2016 recht op een DI-budget. De sector investeert ook continue in de ontwikkeling en optimalisatie hiervan.
 • Als sluitstuk van dit sectorale duurzame inzetbaarheidsbeleid, sluiten cao-partijen aan op de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt en krijgt de bouwplaatswerknemer het recht maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd te stoppen met werken. Deze regeling geldt niet voor uta-werknemers.
 • Instroom in deze zwaar werk regeling is mogelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
 • Recht op deelname aan de regeling bestaat voor de werknemer die:
  • direct voorafgaand aan deelname bouwplaatswerknemer is in de zin van de cao Bouw & Infra en
  • op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 bouwplaatswerknemer is in de zin van de cao Bouw & Infra en
  • van de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar als werknemer in de zin van de cao Bouw & Infra heeft gewerkt (perioden van max. 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd).
 • De deelnemer aan de regeling ontvangt een (bruto) uitkeringsbedrag van 21.200 euro per jaar. Een kortere periode betekent een naar rato lager bedrag.
 • De kosten van deze regeling worden gefinancierd door middel van:
  • Een collectieve werkgeverspremie.
  • Een bijdrage uit het Aanvullingsfonds: het gebruik van deze regeling brengt een daling van de ERVD-lasten van het Aanvullingsfonds met zich mee. Deze besparing zal worden ingezet voor financiering van deze regeling.

  • Overheidssubsidie.
 • Cao-partijen leggen nadere uitvoeringstechnische aspecten vast in een reglement.
 • Deze zwaar werk regeling is onder voorbehoud van de totstandkoming van het pensioenakkoord.
 1. Duurzame inzetbaarheid
  DIA-adviesgesprek door bedrijven
  Met ingang van 1 januari 2021 starten cao-partijen een pilot ‘DIA-adviesgesprek door bedrijven’. Bedrijven die deelnemen aan deze pilot kunnen, onder door cao-partijen nader te stellen voorwaarden, zélf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek en ontvangen hiervoor een vergoeding ter hoogte van de kosten van het door de pariteit gefaciliteerde DIA-adviesgesprek.
  Leerrekening
  Investeren in kennis en loopbaan vinden cao-partijen belangrijk. Om leren en ontwikkelen te stimuleren haken cao-partijen graag aan bij het ontwerp van de leerrekening zodat werkgevers en werknemers optimaal gebruik kunnen maken van de geboden faciliteiten.
 2. Pensioenregeling
  Met ingang van 1 januari 2021 worden premieverhogingen boven de huidige 22,2% voor het ouderdomspensioen op 50/50 basis verdeeld tussen de werkgever en de werknemer.
 3. Arbeidsmarkt
  Cao-partijen agenderen de rapporten van de commissie Borstlap en de Stichting van de Arbeid voor het reguliere partijenoverleg (Dagelijks Bestuur cao-partijen) en bezien of dit effect zou moeten hebben op het arbeidsmarktbeleid in de bouw- en infrasector.
  Cao-partijen beschouwen in dit kader ook wat een verruiming van de huidige ketenregeling in de cao en specifieke cao-afspraken voor AOW-gerechtigden (opzegtermijnen, ketenregeling en loondoorbetaling bij ziekte) voor effect heeft op de sectorale arbeidsmarkt.
 4. Tijdspaarfonds
  Cao-partijen geven een extern onderzoeksbureau opdracht onderzoek te doen onder zowel werkgevers als werknemers om inzicht te krijgen in hoeverre werkgevers en werknemers hechten aan het Tijdspaarfonds. Op basis van de uitkomsten hiervan bezien cao-partijen of er een toekomst is voor het Tijdspaarfonds in de huidige vorm of dat een andere invulling van deze arbeidsvoorwaarden beter aansluit op de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers.
 5. Vernieuwde moderne cao-tekst
  Het is voor werkgevers en werknemers van belang te weten, maar vooral te begrijpen, welke afspraken er in de cao zijn vastgelegd. Cao-partijen herzien de structuur en de tekst van de cao grondig en zorgen voor een cao die in begrijpelijke taal is geschreven.
  De overige afspraken in de cao Bouw & Infra 2018/2019 worden ongewijzigd voortgezet en integraal meegenomen in de nieuwe cao.

  Namens Bouwend Nederland,
  Aannemersfederatie Nederland
  Vereniging van Waterbouwers
  NVB Namens FNV Namens CNV Vakmensen
  George Raessens Hans Crombeen Gijs Lokhorst

om de publicatie in de cobouw in te zien klikt u op onderstaande link:

https://www.cobouw.nl/marktontwikkeling/nieuws/2020/06/akkoord-over-nieuwe-bouw-cao-lonen-met-2-procent-omhoog-101286252?_ga=2.144255029.1823132909.1605097397-971505449.1605097397